Former postdocs  (since 2010)

Toshihiro Usui

Kohei Yoshiyama

Chiaki Motegi

Yoshiyuki Tanaka

Benoît Thibodeau

Yasuaki Tanaka

Mariou Uchimiya

Yuya Tada

Takuhei Shiozaki

Hiroyuki Takasu

Yosuke Yamada

Yasuhiko Yamaguchi

Masako Yamane

Alex Wyatt

Yanhui Yang

Raghab Ray

Chia-Jung Lu

Naoko Morimoto

Masayoshi Sano